Καταστατικό

hide

Αρχική / Ο Σύλλογος / Καταστατικό

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ» και έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοποί

Σκοποί του συλλόγου είναι:
 1. Η προώθηση  της δενδροκομίας στην Ελλάδα που  αφορά στην προστασία, διατήρηση, διαχείριση και φροντίδα  κυρίως των αστικών δένδρων.
 2. Η ανάπτυξη  και διάδοση της  γνώσης και διαμόρφωση  συνείδησης σχετικά με τις σύγχρονες πρακτικές  που αφορούν τη δενδροκομία.
 3. Η διενέργεια και υποστήριξη   δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την προστασία των αστικών κυρίως δένδρων  στην Ελλάδα καθώς και η συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες στο εξωτερικό.
 4. Η ενθάρρυνση ενεργειών και δράσεων που στοχεύουν στην υλοποίηση  της προστασίας και συντήρησης  των αστικών κυρίως δένδρων.
 5. Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα αλλά και εθνικού καθώς και η δημιουργία υποδομής για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών.
 6. Η συνεργασία   με   συλλόγους και οργανισμούς με παρόμοιους σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  καθώς  και  η  εκπροσώπηση της Ελλάδας , με την ιδιότητα μέλους,  στο « Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δενδροκομίας»  (EAC), συναφή  οργανισμό με έδρα την Γερμανία.
 1. Η αξιοποίηση της δυνατότητας κάθε είδους βοήθειας , που  μπορεί να προκύψει από δημόσιες, δημοτικές, ευρωπαϊκές και άλλες αρχές για την υλοποίηση   έργων  τα οποία   αντιστοιχούν  σε σχετικές με τα παραπάνω   δραστηριότητες,  όπως  μέσω της Δενδροκομίας  τη συντήρηση και διατήρηση των  αστικών δένδρων  και τελικά την  προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος της πόλης .

ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα

Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου,  επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με τη :
 1. Δημιουργία ομάδων εργασίας, και επιτροπών με αντικείμενο εργασίας θέματα  σχετικά με την δενδροκομία.
 2. Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων καθώς και  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
 3. Συνεργασία με συλλόγους, οργανώσεις, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς, κρατικούς καθώς  και  οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 4. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών.
 5. Έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών και βιβλίων.
 6. Συμμετοχή σε ομοσπονδία που υπάρχει ή θα δημιουργηθεί σε πανελλήνια ή και σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

ΑΡΘΡΟ 4: Μέλη

1. Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και σε ομότιμα.
Α. Τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να εγγραφεί κάθε πολίτης, που συμφωνεί με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του συλλόγου και συμπράττει στην υλοποίησή τους, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται εγγράφως από δύο μέλη. Το Δ.Σ. θα αποφασίζει για την αποδοχή της το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να θέσει το θέμα στη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά. Επίσης η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη μη εγγραφή νέων μελών για συγκεκριμένο λόγο παρά τη θετική απόφαση του Δ.Σ.
Β. Ομότιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. άτομα που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια του συλλόγου να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του, χωρίς την καταβολή συνδρομής. Τα ομότιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα του  εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 5 : Όρος αποχώρησης

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το σύλλογο με έγγραφη δήλωση του  προς το ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 6: Διαγραφή μελών

 1. Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:
 2. Όταν προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του συλλόγου.
 3. Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον σύλλογο  (καταβολή συνδρομής).
 4. Όταν κατ' επανάληψη απέχει από τις δραστηριότητες του συλλόγου.
 5. Όταν εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων των οργάνων του συλλόγου.
 6. Όταν αντιστρατεύεται στις θέσεις, αρχές, αποφάσεις ή σκοπούς του συλλόγου.
 1. Όταν προβαίνει δημόσια σε κατηγορίες ή και συκοφαντίες άλλων μελών του συλλόγου και γενικά με την συμπεριφορά του βλάπτει τους στόχους του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 7: Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.) είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του συλλόγου. Συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 20% των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ.  είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο.
 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων του σωματείου  και του Δ.Σ., συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγγραφη πρόσκληση ή ηλεκτρονική που απευθύνεται προς όλα τα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία σύγκλισης . Στην  πρόσκληση  θα αναφέρονται όλα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην συγκαλούμενη  Γ.Σ. ο τόπος και  η ώρα σύγκλησης αυτής .
 3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν οποιαδήποτε θέματα προς συζήτηση στη  Γ.Σ. όταν το ζητήσουν εγγράφως πέντε  τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τα συμπεριλάβει στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.
 4. Στη Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ομότιμα μέλη και από τα τακτικά μέλη μόνο όσα είναι ταμειακά εντάξει δηλ. έχουν καταβάλλει την οικονομική τους συνδρομή μέχρι και τον μήνα που συγκαλείται η Γ.Σ.
 5. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον το 50% των ταμειακά εντάξει (τακτικών) μελών του. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδίκαια νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν συμμετέχει το 40% των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδίκαια νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν συμμετέχει το 30% των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών .
 6. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται από αυτήν. Το προεδρείο της Γ.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο της, που τη διευθύνει, τον γραμματέα, που τηρεί τα πρακτικά και ένα ακόμη μέλος.
 7. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για τις αρχαιρεσίες δηλαδή εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και για προσωπικά ζητήματα.

ΑΡΘΡΟ 8 : Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

 1. Εκλέγει προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
 3. Εκλέγει τριμελή εφορευτική Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες εκλογής των οργάνων, εκλέγει πενταμελές [5] Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και 3 αναπληρωματικά  μέλη, τέλος  εκλέγει τα  μέλη της τριμελούς  της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο αναπληρωματικά.
 4. Αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή και τη διαγραφή μελών.
 5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του συλλόγου.
 6. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 9: Αποφάσεις

 1. Όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, οι αποφάσεις σε όλα τα όργανα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων  μελών [50 % +1].
 2. Οι αποφάσεις του συλλόγου που λαμβάνονται από τη Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα  τα μέλη και πρέπει να είναι σύμφωνες με το καταστατικό και τον νόμο .
 3. Οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται μόνο με απόφαση της Γ. Σ. σύμφωνα με τον ισχύοντα  νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10: Διοίκηση

Οι εργασίες και οι δραστηριότητες του συλλόγου συντονίζονται και διεκπεραιώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11: Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Ο σύλλογος διοικείται από [5] πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και άλλο  ένα μέλος.
 2. Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Γ.Σ. με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.
 3. Τις εκλογές για το Δ.Σ. εποπτεύει τριμελής εφορευτική επιτροπή.
 4. Η θητεία του Δ.Σ. διαρκεί δύο (2) έτη και δύναται να παρατείνεται για μικρό εύλογο διάστημα μέχρι την επόμενη Γ.Σ.
 5. Την πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Δ.Σ. συγκαλεί, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες μετά της εκλογές, ο πρώτος πλειοψηφήσας σύμβουλος, ο οποίος και προεδρεύει του Δ.Σ. μέχρι τη στιγμή της εκλογής του νέου Προέδρου.
 6. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει ο Πρόεδρος  τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ο οποίος  και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει κάθε έγγραφο του συλλόγου (μαζί με τον Γεν. Γραμματέα) και εκπροσωπεί τον σύλλογο εξωδίκως και δικαστικώς  ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής. Γενικά φροντίζει  για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του.
 7. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του όταν εμποδίζεται ή απουσιάζει .
 8. Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφει  τα διάφορα έχει την  ευθύνη  για  όλα τα βιβλία του σωματείου, φυλάσσει την σφραγίδα, τα αρχεία και την αλληλογραφία του συλλόγου.
 9. Ο Ταμίας, χειρίζεται όλα τα οικονομικά θέματα του συλλόγου, έχει την ευθύνη του ταμείου. Στο τέλος του χρόνου υποχρεούται να υποβάλλει προς το Δ.Σ. ταμειακή έκθεση προς έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 12: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή και έκτακτα όποτε το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο τουλάχιστον τρία μέλη του Δ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο ή από τους συμβούλους που ζήτησαν τη σύγκλιση.
 1. Το Δ.Σ .βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίασή του τουλάχιστον  3 μέλη του. Οι αποφάσεις  παίρνονται με απόλυτη  πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. με φανερές  ψηφοφορίες, εκτός από τα προσωπικά θέματα.
 2. Αποφάσεις  του Δ.Σ. αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γ.Σ.
 3. Μέλος  του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα  από 3 συνεδριάσεις  θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
 4. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. αναπληρώνεται  από το πρώτο αναπληρωματικό.

ΑΡΘΡΟ 13: Επιτροπές Εργασίας

 1. Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του συλλόγου δημιουργούνται με απόφαση του Δ.Σ. επιτροπές εργασίας (μόνιμες ή προσωρινές ανάλογα με πολλές ανάγκες του συλλόγου). Ανάλογα με το θέμα, είναι δυνατόν, όπου κρίνει με απόφασή του το Δ.Σ. να υπάρχουν πολλές συνεργαζόμενες επιτροπές.
 2. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ.
 3. Το Δ.Σ. ορίζει ως συντονιστή σε κάθε επιτροπή εργασίας ένα μέλος του, που έχει την ευθύνη της στελέχωσης της επιτροπής και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας της στο Δ.Σ.
 4. Κάθε επιτροπή συνεδριάζει σε χρόνο που καθορίζει η ίδια και μελετά, μεθοδεύει, λαμβάνει αποφάσεις και εκτελεί. Κάθε απόφασή της πρέπει να εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14: Πόροι

Πόροι του συλλόγου είναι:
 1. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών, όπως ορίζεται από τη Γ.Σ.
 1. Οι χορηγίες και δωρεές μελών και φίλων, προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.
 2. Οι επιχορηγήσεις των οργανισμών, του κράτους, της ευρωπαϊκής ένωσης ή διεθνών οργανισμών.
 3. Τα τυχόν έσοδα από εκδόσεις, διάθεση εντύπων, δημόσιες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες , καθώς και άλλες σύμφωνες με τους σκοπούς του συλλόγου δραστηριότητες  που τυχόν προσπορίζουν έσοδα.
 4. Τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.
 5. Έσοδα από Ευρωπαϊκά, κρατικά και ιδιωτικά προγράμματα.
 6. Κληρονομιές.
 7. Κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
 • Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να δεσμεύει την ανεξαρτησία και την αυτονομία του συλλόγου.
 • Όλα τα έσοδα του συλλόγου παρουσιάζονται μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά του συλλόγου στην ετήσια οικονομική έκθεση κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15: Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή:
 1. Είναι τριμελής με δυο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. κάθε δύο (2) έτη. Ο πρώτος σε ψήφους είναι ο πρόεδρος της.
 2. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση του συλλόγου και υποβάλλει έκθεση προς τη Γ.Σ. με τις παρατηρήσεις της, μαζί με την εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Αν κάποιο μέλος της Ε.Ε. διαφωνεί, συντάσσει ξεχωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16: Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου γίνεται κατά τη διάρκεια Καταστατικής Συνέλευσης η οποία συγκαλείται με απόφαση\του Δ.Σ., ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή με γραπτή αίτηση του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών. Για την σύγκλιση και την απαρτία της Καταστατικής Συνέλευσης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την σύγκλιση και την απαρτία κάθε Γ.Σ.
 2.  Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, η απόφαση της Καταστατικής Συνέλευσης είναι έγκυρη μόνο εάν ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα 3/4 του συνόλου των μελών του συλλόγου τα οποία είναι παρόντα.

ΑΡΘΡΟ 17 : Σφραγίδα Συλλόγου

Η σφραγίδα του συλλόγου θα είναι κυκλική, θα φέρει στο κέντρο της το έτος ίδρυσης και περιμετρικά την επωνυμία του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 18: Λειτουργία

Ο σύλλογος λειτουργεί με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της δομής και της οργάνωσης του. Οι αποφάσεις των οργάνων του λαμβάνονται συλλογικά, με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του συλλόγου.
 

ΑΡΘΡΟ 19: Διάλυση

 1. Διάλυση του συλλόγου  είναι δυνατή  όταν  τα  μέλη του είναι λιγότερα από δέκα (10) ή ο σκοπός του κατέστη  ανέφικτος  καθώς επίσης όποτε άλλοτε το ορίζει ο νόμος .
 2. Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου, κάθε περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται ως δωρεά  σε συναφή φορέα  που θα αποφασίσει η Γ.Σ.
 3. Ο σύλλογος, με τη διάλυση του, τελεί υπό εκκαθάριση. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση του, λογίζεται ως υφιστάμενος.
 4. Σε περίπτωση διαλύσεως του συλλόγου, για την αποπληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του (αν υπάρχουν) ευθύνεται η τυχόν υπάρχουσα περιουσία του συλλόγου και σε καμία περίπτωση τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 20:

 1. Ιδρυτικά μέλη είναι όσοι υπογράφουν το παρόν Καταστατικό.
 2. Τακτικά μέλη είναι όσα εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών μετά από απόφαση της Γ.Σ.
 3. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τη σωματειακή νομοθεσία και τον αστικό κώδικα.
 4. Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 20 άρθρα  διαβάστηκε και συζητήθηκε και  ψηφίστηκε  κατ άρθρο  και στο σύνολο του από την καταστατική γενική συνέλευση των ιδρυτών και θα ισχύει μόλις δημοσιευτεί στο Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο  της Αθήνας
Αθήνα 27/02/2013
 
Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΟΥΣΙΑ) αναγνωρίστηκε με την απόφαση 5 / 02-04-2013 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 29524 στο Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών